ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 Όροι χρήσης διαγωνισμού “ΚαλοκαιριΑΖουμε”

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [ΑΦΜ: 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ , ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 102, 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ, 2105384911- εφεξής ο «Διοργανωτής»], επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) προωθητική ενέργεια με την ονομασία «ΚαλοκαιριΑΖουμε» [στο εξής ο «Διαγωνισμός»], που θα διεξαχθεί και θα φιλοξενηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.instagram.com (εφεξής το «Instagram») και συγκεκριμένα μέσω του λογαριασμού του Διοργανωτή στο Instagram με τίτλο «AthenianBrewery», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.instagram.com/athenianbrewery/ [εφεξής «Σελίδα του Διοργανωτή»]. Τον Διαγωνισμό έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COMMUNICATION EFFECT»).

ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΦΟΥ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ.

ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (CONCEPT) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο Διοργανωτής μέσω του λογαριασμού του στο Instagram (https://www.instagram.com/athenianbrewery/), προσκαλεί τους χρήστες να αναρτήσουν στον προσωπικό τους λογαριασμό στην πλατφόρμα του Instagram φωτογραφία με προϊόν ή προϊόντα από το χαρτοφυλάκιο του διοργανωτή, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο hashtag (#kalokairiAZoume). Με την ενέργεια αυτή και μόνο θα αποκτά ο χρήστης δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση δώρων, ως κατωτέρω ορίζεται.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 2 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α) είναι υπαρκτά φυσικά πρόσωπα,

(β) έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους,

(γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

(δ) έχουν εγγραφεί ως μέλος στο Instagram, δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) και ο λογαριασμός τους είναι ενεργός, τηρεί όλους τους όρους του Instagram και δεν έχει δεσμευτεί για οποιονδήποτε λόγο.

(ε) να ακολουθούν το λογαριασμό του Διοργανωτή στο Instagram (@athenianbrewery).

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Διοργανωτή ή σε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση,

(β) είναι εργαζόμενοι στις εταιρίες «COMMUNICATIONEFFECT», «Advocate ΑΕ», «MMS Communication AE», « Fame Holistic Communications ΑΕ»

(γ) είναι συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού ή σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α), (β) ή έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με αυτούς, καθώς και

(δ) στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Όρος 1) ή ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού του (Όρος 2), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης από μέρους του οποιουδήποτε των παρόντων Όρων και/ή των όρων λειτουργίας του Instagram ή σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης δραστηριότητας από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου, του Instagram, του λογαριασμού του ή διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης πράξης βλαπτικής για τα συμφέροντα του Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει και την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που θα έχει ήδη καρπωθεί αυτός εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

Ο όρος αυτός διατηρεί την ισχύ του και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα εκκινήσει το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 [στο εξής «Έναρξη Διαγωνισμού»]. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό επιτρέπεται από αυτή την ημέρα και ώρα και μέχρι την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 23:59, οπότε και λήγει ο Διαγωνισμός [εφεξής «Λήξη Διαγωνισμού»], με την επιφύλαξη όσων ορίζονται αλλού στους παρόντες όρους. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα / πραγματοποιηθείσα. Η κλήρωση για την απονομή των δώρων [εφεξής η «Κλήρωση» – βλ. κατωτέρω] θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο χρήστης του Διαδικτύου που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσει (follow) το λογαριασμό του Διοργανωτή στο Instagram (@athenianbrewery). Ακολούθως ο χρήστης θα καλείται να αναρτήσει περιεχόμενο (φωτογραφία ή videο) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram χρησιμοποιώντας το hashtag #kalokairiAZoume. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το περιεχόμενο της φωτογραφίας ή του video, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα από τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου του Διοργανωτή, καθώς και κάποιο καλοκαιρινό στοιχείο. Δεδομένου ότι οι νικητές θα επιλεγούν ύστερα από κλήρωση, οι νικήτριες φωτογραφίες και τα video δεν υπόκεινται σε αυστηρά καλλιτεχνικά κριτήρια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη αυθεντικότητα της φωτογραφίας ή του video, ότι δηλαδή αυτά προέρχονται από οποιαδήποτε διαδικτυακή βιβλιοθήκη ή αποτελούν υλικό ή πνευματικό δημιούργημα άλλου χρήστη του Instagram, τότε η συμμετοχή αυτή θεωρείται άκυρη.


Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών που δεν έχει λάβει ο ίδιος ο χρήστης που τις αναρτά καθώς και φωτογραφιών με άσεμνο, γυμνό ή ημίγυμνο, προκλητικό, πορνογραφικό, σεξουαλικό, προσβλητικό περιεχόμενο, περιεχόμενο που υποστηρίζει παράνομες διακρίσεις και δραστηριότητες ή ρητορική μίσους, φωτογραφιών ανηλίκων και εν γένει φωτογραφιών που προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν κανόνες δικαίου. Ανάρτηση φωτογραφίας κατά παράβαση των ανωτέρω – κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή – συνεπάγεται ακύρωση της συμμετοχής και αποκλεισμό από τον Διαγωνισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι οι χρήστες να διατηρούν δημόσιο προφίλ (public profile) στο Instagram, προκειμένου ο Διοργανωτής και η Communication Effect να μπορέσουν να εντοπίσουν και να καταγράψουν τη συγκεκριμένη συμμετοχή.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οι συμμετοχές κάθε φυσικού προσώπου-χρήστη είναι όσες και οι φωτογραφίες που έχει αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με το hashtag (#) του διαγωνισμού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον Όρο 5.

ΚΛΗΡΩΣΗ – ΔΩΡΑ

(α) Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο χρόνο που ορίζεται στον Όρο 4, μέσω του αδιάβλητου ηλεκτρονικού μέσου random.org, που εξασφαλίζει το τυχαίο της ανάδειξης των προσώπων που θα κερδίσουν τα δώρα. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την οριζόμενη στον Όρο 4 ημέρα και/ή ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της Κλήρωσης με σχετική ανακοίνωσή του στη σελίδα του Διοργανωτή.

(β) Η Κλήρωση θα βιντεοσκοπηθεί. Οι χρήστες θα μπορούν να δουν το σχετικό βίντεο στα γραφεία της COMMUNICATION EFFECT, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@communicationeffect.com και ορισμού της ημέρας και ώρας με τηλεφωνική συνεννόηση με την COMMUNICATION EFFECT.

(γ) Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν οι τυχεροί [εφεξής «Νικητές»] που θα κερδίσουν τα Δώρα, και συγκεκριμένα:

– 3 συμμετέχοντες θα κερδίσουν ο καθένας από τρία (3) κιβώτια από το προϊόν της επιλογής τους (το οποίο ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Διοργανωτή και εφόσον ο Διοργανωτής έχει επιβεβαιώσει διαθεσιμότητα),

Επιπλέον, θα αναδειχθούν (κληρωθούν) συνολικά 3 επιλαχόντες [εφεξής «Επιλαχόντες»], δηλαδή, πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαίωμα στο συγκεκριμένο Δώρο μόνον εφόσον κάποιος ο Νικητής απωλέσει το δικαίωμα να λάβει το συγκεκριμένο Δώρο ή απορρίψει αυτό κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.

(δ) Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι Νικητές/Επιλαχόντες δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

(α) Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει κάθε Νικητή για την ανάδειξή του εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη διεξαγωγή της Κλήρωσης μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό του διοργανωτή στο Instagram. Τα δώρα θα αποστέλλονται κατόπιν συνεννόησης μέσω προσωπικού μηνύματος από το λογαριασμό του διοργανωτή στο Instagram ή στο mail που θα έχει δώσει ο Νικητής, όπως ορίζεται υπό β κατωτέρω. O Διοργανωτής θα ανακοινώσει στο λογαριασμό του διοργανωτή στο Instagram (@athenianbrewery) (username: όνομα χρήστη) των Νικητών και των Επιλαχόντων, ενώ θα έχει το δικαίωμα να αναρτήσει τα στοιχεία αυτά και σε άλλες ιστοσελίδες και δη σελίδες διαγωνισμών αλλά και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή υλικό, χορηγουμένης σχετικής συγκατάθεσης προς τούτο από κάθε συμμετέχοντα χρήστη με την αποδοχή των παρόντων Όρων και μη απαιτούμενης πρόσθετης συγκαταθέσεως ούτε ενημέρωσης.

(β) Το αργότερο μέσα σε σαράντα-οκτώ (48) ώρες από το χρόνο της ενημέρωσής του από τον Διοργανωτή για την ανάδειξή του ως Νικητή, κάθε Νικητής θα πρέπει να αποδεχθεί το Δώρο αποστέλλοντας την Φράση «Αποδέχομαι το Δώρο» μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram του Διοργανωτή, και ύστερα από συνεννόηση, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω προσωπικού μηνύματος θα πρέπει να αποσταλεί μέσω email (marketing@communicationeffect.com) ή fax (210 6893220) αντίγραφο της ταυτότητάς του για επιβεβαίωση της ηλικίας, γράφοντας στο email τη φράση «Αποδέχομαι το Δώρο». Ακολούθως, θα επικοινωνεί ο Διοργανωτής μαζί του για να λάβει όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία ταυτοπροσωπίας, τη διεύθυνση αποστολής του Δώρου, καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία για τη διάθεση του δώρου.

(γ) Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω προθεσμίας των σαράντα-οκτώ (48) ωρών από την ενημέρωση της περιόδου (α) του παρόντος Όρου, ο Νικητής δεν αποστείλει στον Διοργανωτή το ανωτέρω απαντητικό μήνυμα [βλ. (β) του παρόντος Όρου] για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των τυχηρών και ανωτέρας βίας), το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που Νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή δεν συνεργασθεί για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας ή δεν χορηγήσει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος Όρου ή ακυρωθεί η συμμετοχή για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού κατά την κρίση του Διοργανωτή.

(δ) Εφόσον κάποιος των Νικητών απωλέσει το δικαίωμα να λάβει Δώρο κατά τα οριζόμενα στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους, δικαίωμα στο συγκεκριμένο Δώρο αποκτά ο πρώτος κατά σειρά Επιλαχών κ.ο.κ., ως προς τον οποίο θα τηρηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής του Δώρου που ορίζεται ανωτέρω στις περιόδους (α), (β) και (γ) του παρόντος Όρου. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για κάθε επόμενο Επιλαχόντα, εφόσον ο αντίστοιχος Νικητής και οι προηγούμενοι Επιλαχόντες απωλέσουν το δικαίωμα στο Δώρο, μέχρι να αποδοθεί το Δώρο ή να εξαντληθεί ο αριθμός των Επιλαχόντων.

(ε) Οι Νικητές και οι Επιλαχόντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωσή τους μέσω της ανακοίνωσης της περιόδου (α) του παρόντος Όρου. Ο Διοργανωτής δεν υποχρεούται να προβεί σε περαιτέρω προσωπική ή άλλη ενημέρωση των Νικητών και των Επιλαχόντων ούτε να αναζητήσει αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το δικαίωμα λήψης Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της περιγραφόμενης στον παρόντα Όρο διαδικασίας αποδοχής αυτού.

(στ) Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κάποιο ή κάποια Δώρα μείνουν αδιάθετα, αυτά τίθενται στη διάθεση του Διοργανωτή, ο οποίος δύναται να τα αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του.

(ζ) Η αποστολή των Δώρων θα γίνεται από το Διοργανωτή ταχυδρομικώς μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Διοργανωτή. Η αποστολή θα γίνεται στη διεύθυνση που θα έχει δώσει ο Νικητής/Επιλαχών. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Δώρου μετά την αποστολή του ή σε περίπτωση μη παράδοσης αυτού στον Νικητή / Επιλαχόντα ή σε περίπτωση μη παραλαβής του από τον Νικητή / Επιλαχόντα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, για την οποία και φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη. Ο Διοργανωτής και η COMMUNICATIONEFFECT ουδεμία ευθύνη φέρουν και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν σχετικά με την εξασφάλιση και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Instagram και στο λογαριασμό του Διοργανωτή επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) ή των οικείων διακομιστών (servers), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής και η COMMUNICATIONEFFECT δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ανωτέρω αιτιών. Ομοίως, ο Διοργανωτής και η COMMUNICATIONEFFECT δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη η πρόσβαση στο Instagram, η ανάρτηση περιεχομένου σε αυτό, και η πρόσβαση στο λογαριασμό του Διοργανωτή. Σε ουδεμία περίπτωση ο Διοργανωτής και η COMMUNICATIONEFFECT θα φέρουν ευθύνη για τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού από το Instagram για λόγους spam ή για λόγους αλλαγής των Όρων Λειτουργίας του Instagram ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κείμενο εκτός της σφαίρας επιρροής τους.

Ο όρος αυτός διατηρεί την ισχύ του και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ &ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διοργανωτής και η COMMUNICATIONEFFECT δεν ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, ρητώς μάλιστα εξαιρουμένης πάσης ευθύνης εξ ελαφράς αμελείας, τυχηρών και ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής ή η COMMUNICATIONEFFECT για έμμεση ζημία ή διαφυγόντα κέρδη οποιουδήποτε προσώπου, συμμετέχοντος, νικητή ή τρίτου. Τυχόν έτεροι περιορισμοί της ευθύνης του Διοργανωτή ή της COMMUNICATIONEFFECT που προβλέπονται στους παρόντες όρους ή στο νόμο εξακολουθούν ισχύοντες παράλληλα με εκείνους του παρόντος Όρου.

Ο Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από το Instagram ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο όρος αυτός διατηρεί την ισχύ του και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ &ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(α) Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις του Διοργανωτή, καθώς και στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην Σελίδα του Διοργανωτή.

(β) Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι είναι δικαιούχοι του συνόλου των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων) επί των φωτογραφιών που θα αναρτήσουν στην Εφαρμογή και του περιεχομένου τους και ότι η συμμετοχή τους στη Δράση δεν παραβιάζει ή παραβλάπτει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

(γ) Με την ανάρτηση των φωτογραφιών ή/και τυχόν σχολίων στην Εφαρμογή ο χρήστης χορηγεί στον Διοργανωτή – άνευ άλλου ανταλλάγματος πέραν της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό – αμετάκλητη άδεια χρήσης και επεξεργασίας αυτών και περαιτέρω αξιοποίησής τους (εν όλω ή εν μέρει) σε καμπάνια επικοινωνίας για τα προϊόντα του Διοργανωτή, και συγκεκριμένα σε διαφημίσεις στην τηλεόραση, στον Τύπο, σε υπαίθριες διαφημίσεις, στο διαδίκτυο, σε εκδηλώσεις, αλλά και σε προωθητικές ενέργειες και προωθητικό υλικό οποιασδήποτε μορφής και σε οποιοδήποτε μέσο, παρόν ή μελλοντικό.

Ο όρος αυτός διατηρεί την ισχύ του και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

(α) Ο Διοργανωτής ενημερώνει το κοινό ότι ο ίδιος ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν τα προσωπικά δεδομένα που θα αποστείλουν οι Νικητές/Επιλαχόντες, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση αυτού (συμμετοχή, κλήρωση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων κτλ.), την ενημέρωση των Νικητών και Επιλαχόντων και την αποστολή των Δώρων, καθώς και την προβολή του Διαγωνισμού σε οποιοδήποτε μέσο. Η αποδοχή των όρων συνεπάγεται την συγκατάθεση του συμμετέχοντος για την ως άνω χρήση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

(β) Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συναινούν σε οποιαδήποτε ενέργεια προβολής του Διαγωνισμού υλοποιηθεί από τον Διοργανωτή, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους, και παρέχουν προς τούτο τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους, όπως αυτά εμφανίζονται κατά την διαδικασία συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό και από τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία του προφίλ τους στο Instagram για τις ανωτέρω αιτίες, περιλαμβανομένης της ανάρτησης των ονοματεπωνύμων και λοιπών στοιχείων των Νικητών και Επιλαχόντων, ως και των φωτογραφιών που θα αναρτήσουν κατά τα ανωτέρω στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σε ιστοτόπους όπου αναρτώνται αποτελέσματα διαδικτυακών Διαγωνισμών.

(γ) Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω (12α και 12β) και να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210 6893200, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Athenianbrewery@communicationeffect.com ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεμεσού 52, 15669 Παπάγος, Αττικής (με παραλήπτη τη “Communication Effect”).

(δ) Ο όρος αυτός διατηρεί την ισχύ του και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει το Χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του Διαγωνισμού, να μεταθέσει χρονικά την Έναρξη του Διαγωνισμού και/ή τη Λήξη του Διαγωνισμού ή τη Διεξαγωγή της Κλήρωσης και την ενημέρωση των Νικητών/Επιλαχόντων, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των Δώρων και του αριθμού των Νικητών ή /και των Επιλαχόντων), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στη Σελίδα του Διοργανωτή ή η με άλλο πρόσφορο τρόπο ενημέρωση των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές μέσω της Σελίδας του Διοργανωτή. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής και η COMMUNICATION EFFECT ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή και/ή της COMMUNICATIONEFFECT ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την πραγματοποίηση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ &ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και ο Διαγωνισμός διέπονται ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή/υλοποίησή τους από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς απορρέουσας ή σχετιζομένης με τους παρόντες όρους και τον Διαγωνισμό, οποτεδήποτε και αν προκύψει, πριν την Έναρξη του Διαγωνισμού, κατά τη Διάρκεια αυτού ή μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, κατά ρητή συμφωνία παρέκτασης αρμοδιότητας.

Ο όρος αυτός διατηρεί την ισχύ του και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

(α) Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.

(β) Η παράλειψη από τον Διοργανωτή να ασκήσει κάποιο δικαίωμα του άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

(γ) Οι επικεφαλίδες συμπεριλήφθηκαν στο παρόν μόνο προς διευκόλυνση και δεν χρησιμοποιούνται για να ερμηνευτεί οποιοσδήποτε όρος.

(δ) Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στο inbox του λογαριασμού @athenianbrewery στο Instagram υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.instagram.com/athenianbrewery/ ή στο email athenianbrewery@communicationeffect.com

(ε) Οι Όροι που εκ της φύσεώς τους ρυθμίζουν ζητήματα που εκτείνονται χρονικά και πέραν της Λήξης του Διαγωνισμού ή πρωτοεμφανίζονται μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, επιβιώνουν αυτής. Ειδική μνεία γίνεται στο ότι διατηρούν την ισχύ τους οπωσδήποτε και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, την Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων οι Όροι 3,9,10,11,12,14,15 και 16.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η χρήση του hashtag #kalokairiAZoume συνιστούν άνευ άλλου τινός ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως ενδεχομένως τροποποιηθούν κατά τα οριζόμενα σε αυτούς, παραιτούμενου του συμμετέχοντος από κάθε δικαίωμα ή ευχέρεια προσβολής των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την καταχώριση της συμμετοχής στο σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κατερίνα Καραγιαννάκου που εδρεύει στη διεύθυνση Φειδίου 10, 7ος Όροφος, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗ, τηλ. 210 3824718) και έχουν αναρτηθεί στο blog του Διοργανωτή και από εκεί με υπερσύνδεσμο στο λογαριασμό του Διοργανωτή στο Instagram. Ως επικρατέστεροι και ισχύοντες νοούνται οι επικαιροποιημένοι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στο blog του διοργανωτή και από εκεί στο λογαριασμό του Διοργανωτή στο Instagram. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί είναι έχουν κατατεθεί στην ως άνω Συμβολαιογράφο.

Ο όρος αυτός διατηρεί την ισχύ του και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων.

Έγγραφα

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo Center

EΙΣΤΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛ (AΝΩ ΤΩΝ 18);

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ:

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο